کمیته بین الملل

این کمیته جهت افزایش ارتباطات انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران با مجامع بین المللی تشکیل گردید.

اهداف 

کمیته بین الملل

معرفی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در مجامع بین المللی
 استفاده از حمایتهای بین المللی
تعامل با مجامع بین المللی جهت تسهیل شرکت محققین ایرانی در کنگره ها و سمینارهای بین المللی

 انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

اعضای کمیته همواره از نظرات ارزشمند شما در جهت تقویت و توسعه اهداف این کمیته، استقبال خواهند نمود.

دفتر انجمن:


  • تهران.خیابان کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، کوچه دانش ثانی، بعد از تقاطع صالحی، پلاک 15

  •  isia.intlyahoo.com