انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS) ۱۴ آذر ۱۴۰۱

انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS)

انتخاب خانم دکتر مهرناز مصداقی؛ نایب رییس انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به عضویت هیات مدیره اتحادیه بین‌المللی انجمن های ایمونولوژی (IUIS)

شب شعر ایمونولوژی ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

شب شعر ایمونولوژی

نامه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و هیات بورد ایمونولوژی به ریاست محترم جمهور در خصوص اعمال محدودیت هایی در جامعه ۶ فروردین ۱۳۹۹

نامه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و هیات بورد ایمونولوژی به ریاست محترم جمهور در خصوص اعمال محدودیت هایی در جامعه

نامه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و هیات بورد ایمونولوژی به ریاست محترم جمهور در خصوص اعمال محدودیت هایی در جامعه برای کاهش فعالیت های غیرضروری برای کنترل بیماری کرونا

 جلسه عمومی کمیته آزمایشگاهی نظام پزشکی تهران بزرگ ۲۰ بهمن ۱۳۹۸

جلسه عمومی کمیته آزمایشگاهی نظام پزشکی تهران بزرگ

جلسه عمومی کمیته آزمایشگاهی نظام پزشکی تهران بزرگ برگزار شد.