کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و وب سایت

به طور کلی یکی از عوامل بسیار مهم در اثربخشی یک انجمن علمی در گروه هدف و مخاطبین خود، کیفیت رابطه انجمن با مخاطبین، سازمان ها و موسساتی است که با آنها در تعامل می باشد. پرواضح است هر اندازه این رابطه به طور مناسب و مؤثر گسترش یافته باشد به همان اندازه انجمن در دستیابی به اهداف و ماموریت خود موفق تر خواهد بود. امروزه ارتباط و درک متقابل و توسعه تفاهم موسسات با مخاطبین خود و به طور کلی عموم مردم به عنوان یک اصل اساسی در مدیریت نوین پذیرفته شده است؛ بنابراین با توجه به این مهم، روابط عمومی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران می تواند دریچه ارتباط انجمن با متخصصین ایمونولوژی و سایر رشته ها، موسسات و همچنین عموم مردم به شمار آمده و انجمن را برای رسیدن به اهداف خود یاری دهد! 

وظایف و اهداف

  • سیاستگذاری‌، برنامه‌ریزی‌ و کاربرد شیوه‌ها و برنامه‌های‌ مناسب‌ برای‌ انعکاس‌ اهداف‌، سیاستها، فعالیت‌ها، برنامه‌ها و مواضع‌ انجمن به‌ مخاطبین

  •  فراهم نمودن زمینه مشارکت و تعامل مخاطبین در داخل انجمن و فرا انجمن

  • بیان و اطلاع رسانی اقدامات انجام شده در انجمن

  • پاسخگویی به انتقادات وشبهات مطروحه در رسانه ها، جامعه و همچنین در داخل انجمن درباره عملکرد انجمن 

  •  بررسی بازخورد اقدامات و فعالیت های انجمن در جامعه و انتقال آن به مدیران

  •  فراهم نمودن زمینه لازم برای ایجاد رضایت در مخاطبین

  • اطلاع رسانی رویدادها علمی و مناسبتی به مخاطبین

مسئولین کمیته روابط عمومی، اطلاع رسانی و وب سایت

 انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

img
دکتر محمد علی عصاره زادگان
مسئول کمیته 
(دانشیار ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران/عضو هیات مدیر انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران)

 انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

اعضای کمیته همواره از نظرات ارزشمند شما در جهت تقویت و توسعه اهداف این کمیته، استقبال خواهند نمود.

دفتر انجمن:


  • تهران.خیابان کارگر شمالی، روبروی مرکز قلب تهران، کوچه دانش ثانی، بعد از تقاطع صالحی، پلاک 15

  • ۰۲۱۸۸۰۲۰۹۱۶-۰۲۱۸۸۶۳۱۸۲۶

  •  isiajuniors@gmail.com