اساسنامه انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

فصل اول: کلیات

ماده 1- به استناد مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه مربوط به آن، "انجمن علمی ایمونولوژی و آلرژی"، بر اساس مواد آتی تشکیل می‌گردد، که در سطور بعد بطور خلاصه، "انجمن" نامیده می‌شود.

ماده 2- انجمن، صرفاً در زمینه‌های علمی، تحقیقاتی، تخصصی و فنی مربوط فعالیت می‌نماید و اعضای آن به نام انجمن، حق فعالیت سیاسی یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارند.

ماده 3- انجمن، غیرانتفاعی بوده و از تاریخ تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی و ثبت در اداره ثبت شرکت‌ها، دارای شخصیت حقوقی است و رئیس هیأت مدیره آن، نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

ماده 4- مرکز انجمن در تهران است و شعب آن می‌تواند در هر منطقه از کشور تشکیل شود.

ماده 5- انجمن، دارای تابعیت ایرانی است.

ماده 6- انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه، برای مدت نامحدود تشکیل می‌شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران است.

فصل دوم: شرح وظایف و اهداف

ماده 7- به منظور نیل به اهداف مذکور در ماده 2 اساسنامه، انجمن، اقدامات و فعالیت‌های زیر را به عمل خواهد آورد:

1-7- ایجاد ارتباط علمی، فنی، تحقیقاتی، آموزشی و تبادل نظر بین محققان، متخصصان و سایر کارشناسانی که به نحوی با شاخه‌های گوناگون ایمونولوژی پزشکی سروکار دارند.

2-7- همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در برنامه‌ریزی امور آموزشی، پژوهشی و برگزاری گردهمایی‌ها و بازآموزی.

3-7- ارزیابی و بازنگری برنامه‌های آموزشی، پژوهشی و ارائه پیشنهادهای لازم در مسائل مذکور.

4-7- ارایه خدمات آموزشی، علمی، پژوهشی، فنی.

5-7- ترغیب و تشویق دانشمندان، پژوهشگران و دانشجویان در پیشبرد فعالیت‌های علمی، پژوهشی و آموزشی.

6-7- تهیه، تدوین و انتشار نشریات علمی، آموزشی و برگزاری گردهمایی‌های بازآموزی آموزشی و پژوهشی در سطوح داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

فصل سوم: عضویت

ماده 8- عضویت در انجمن به طرق زیر می‌باشد:

1-8- عضویت پیوسته: هیأت مؤسس انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه فوق تخصصی، تخصصی و دکترا (PhD) در یکی از رشته‌های ایمونولوژی یا رشته‌های وابسته باشند، می‌توانند طبق ضوابط مذکور در این اساسنامه به عضویت انجمن درآیند.

2-8- عضویت وابسته: افرادی که حائز شرایط زیر باشند، می‌توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند:

کلیه کسانی که دارای درجه فوق‌لیسانس در یکی از رشته‌های ایمونولوژی باشند و کلیه افرادی که در رشته ایمونولوژی مشغول به تحصیل می‌باشند.

3-8- عضویت افتخاری: شخصیت‌های ایرانی و خارجی که مقام علمی، فرهنگی و اجتماعی آنان حائز اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن، کمک‌های مؤثر و ارزنده‌ای نموده باشند، می‌توانند به عضویت افتخاری پذیرفته شوند.

تبصره 1: اعضای وابسته می‌توانند با احراز شرایط و تصویب هیأت مدیره، به عضویت پیوسته برگزیده شوند.

تبصره 2: اعضای پیوسته انجمن بایستی شرایط هیأت مؤسس و هیأت مدیره مذکور در ماده 7 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی را دارا باشند.

ماده 9- هر یک از اعضای انجمن، سالانه مبلغی را که میزان آن توسط هیأت مدیره، تعیین و به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید، به عنوان حق عضویت پرداخت خواهد کرد.

تبصره: پرداخت حق عضویت، هیچگونه حق و ادعایی را نسبت به دارایی انجمن برای عضو ایجاد نخواهد کرد.

ماده 10- عضویت در انجمن، در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:

1-10- استعفای کتبی عضو.

2-10- عدم پرداخت حق عضویت سالانه در مهلتی که هیأت مدیره تعیین می‌نماید.

3-10- زوال یکی از شرایط عضویت و نیز محکومیت قطعی در هیأت‌های بدوی و عالی انتظامی سازمان نظام پزشکی به محرومیت موقت یا دائم از اشتغال به حرف پزشکی.

تبصره 1: مدت تعلیق عضویت، معادل مدت محرومیت از اشتغال به حرف پزشکی است.

تبصره 2: تصمیم نهایی راجع به عدم پذیرش و نیز خاتمه عضویت، پس از اطلاع و تأیید هیأت نظارت بر عملکرد انجمن‌ها، موضوع بند 7 ماده 13 آیین نامه با هیأت مدیره خواهد بود.

فصل چهارم: ارکان انجمن

ماده 11- انجمن دارای ارکان زیر است:

1-11- مجمع عمومی

2-11- هیأت مدیره

3-11- بازرس

الف- مجمع عمومی:

ماده 12- مجمع عمومی، از گردهمایی اعضای پیوسته انجمن به دو صورت زیر تشکیل می‌گردد:

1-12- مجمع عمومی عادی که هر سال یک بار تشکیل می‌شود و به امور جاری انجمن رسیدگی می‌کند و نیز می‌تواند از جهت نوبت حسب ضرورت بطور فوق‌العاده تشکیل شود.

2-12- مجمع عمومی فوق‌العاده که در مواقع ضروری برای انجام اصلاحات لازم در اساسنامه و یا اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال انجمن تشکیل می‌شود و نتیجه تصمیمات آن در خصوص اصلاح و تغییر اساسنامه، پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی قابل اجرا خواهد بود. مجامع عمومی به دعوت هیأت مدیره یا بازرس یا 5/1 از اعضای پیوسته تشکیل می‌گردد.

تبصره 1: جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده، هر یک با حضور حداقل نصف به علاوه یک اعضای پیوسته رسمیت می‌یابد و تصمیمات، با اکثریت آرا خواهد بود.

تبصره 2: مجمع عمومی در اولین جلسه خود یک نفر را از بین اعضا به عنوان رئیس مجمع و دو نفر را به عنوان منشی انتخاب می‌نماید. جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با ذکرتاریخ و محل تشکیل و دستور جلسه یک ماه قبل از تشکیل مجمع از طریق انتشار آگهی در روزنامه و یا عنداللزوم، دعوت کتبی به اطلاع اعضا خواهد رسید.

تبصره 3: چنانچه حد نصاب لازم برای تشکیل جلسات مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده بدست نیامد به فاصله یک ماه از تاریخ جلسه اولیه، نسبت به دعوت مجدد به همان نحو با ذکر نتیجه دعوت قبلی اقدام می‌شود؛ در اینصورت، مجمع با هر تعداد از اعضای حاضر تشکیل خواهد شد.

ماده 13- وظایف مجمع عمومی عادی به شرح ذیل می‌باشد:

1-13- استماع گزارش هیأت مدیره و بازرس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن.

2-13- اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و بودجه انجمن و میزان حق عضویت.

3-13- انتخاب و یا عزل اعضای هیأت مدیره.

4-13- انتخاب یک نفر از اعضا بعنوان بازرس اصلی و یکنفر علی‌البدل.

5-13- تصویب کلیه آیین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مورد لزوم برای پیشبرد امور انجمن به پیشنهاد هیأت مدیره.

6-13- تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های انجمن.

تبصره: در کلیه جلسات مجامع عمومی، نماینده مذکور در تبصره 1 ماده 10 آیین نامه نحوه تشکیل و شرح وظایف کمیسیون موضوع ماده 4 مصوبه دویست و شصت و دومین جلسه مورخ 7/8/70 شورایعالی انقلاب فرهنگی جهت حضور در جلسه دعوت خواهد شد. در صورت عدم حضور نماینده کمیسیون، جلسه رسمیت نخواهد یافت.

ب- هیأت مدیره:

ماده 14- اعضای هیأت مدیره مرکب از (5 تا 9) نفر است که دو نفر بعنوان عضو علی‌البدل انتخاب می‌شوند. اعضای مذکور در جلسه مجمع عمومی عادی، 2 سال یکبار با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انجمن انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. عضویت در هیأت مدیره، افتخاری است.

تبصره: جلسات هیأت مدیره، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می‌شود و با حضور دو سوم اعضا، رسمیت می‌یابد و تصمیمات، با اکثریت آراء خواهد بود.

ماده 15- هیأت مدیره در اولین جلسه، یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر انجمن (عنداللزوم) و یک نفر خزانه‌دار با رأی کتبی اکثریت اعضای هیأت مدیره انتخاب می‌نماید.

تبصره 1: رئیس هیأت مدیره، مسئول اداره امور جاری انجمن و اجرای کلیه مصوبات هیأت مدیره و نماینده قانونی شخصیت حقوقی انجمن در نزد مراجع مختلف خواهد بود.

تبصره 2: امضای اوراق تعهدآور با رئیس هیأت مدیره همراه با امضای خزانه‌دار و مهر انجمن و نامه‌های رسمی اداری با امضای رئیس هیأت مدیره و در غیاب او نایب رئیس خواهد بود.

تبصره3: چنانچه هر یک از اعضای هیأت مدیره، سه جلسه متوالی و یا 5 جلسه متناوب، بدون دلیل موجه (به تشخیص هیأت مدیره) در جلسات شرکت ننماید، مستعفی شناخته خواهد شد.

تبصره 4: در صورت استعفا، برکناری یا فوت هر یک از اعضای هیأت مدیره، عضو علی‌البدل برای مابقی دوره عضویت به جانشینی وی تعیین خواهد شد.

ماده 16- هیأت مدیره موظف است ظرف حداکثر چهار ماه پیش از پایان تصدی خود، نسبت به فراخوانی مجمع عمومی و انتخاب هیأت مدیره جدید، اقدام و بلافاصله نتایج را همراه با صورتجلسه مجمع عمومی برای بررسی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نماید.

تبصره: هیأت مدیره قبلی تا تأیید هیأت مدیره جدید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مسئولیت امور انجمن را بر عهده خواهد داشت.

ماده 17- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:

1-17- دعوت مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده.

2-17- اجرای تصمیمات متخذه در مجامع عمومی.

3-17- تشکیل جلسات سخنرانی و گردهمایی‌های علمی، فنی و پژوهشی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

4-17- تهیه ضوابط و مقررات و آیین‌نامه های اجرایی.

5-17- تهیه گزارش سالانه فعالیت‌های انجمن برای ارایه به مجمع عمومی.

6-17- تهیه ترازنامه و ارایه آن به مجمع عمومی.

7-17- قبول هدایا و کمک‌های مالی برای انجمن.

8-17- پیشنهاد اصلاحات و تغییرات در اساسنامه به مجمع عمومی فوق‌العاده.

9-17- اداره امور انجمن در چهارچوب مفاد اساسنامه.

10-17- تشکیل کمیته‌های اجرایی و تخصصی مختلف و تعیین نوع فعالیت و نظارت بر آنها.

11-17- انتخاب و معرفی نمایندگان انجمن به مجامع علمی داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات کشور.

12-17- اقامه دعوی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از دعاوی که علیه انجمن اقامه می‌شود در تمام مراجع و مراحل دادرسی با حق تعیین وکیل و حق توکیل غیر.

13-17- اتخاذ تصمیم نسبت به عضویت انجمن در مجامع داخلی و خارجی با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور.

14-17- پیشنهاد انحلال انجمن به مجمع عمومی فوق‌العاده.

ج- بازرس:

ماده 18- انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر علی‌البدل خواهد بود که هر 2 سال یکبار در جلسه مجمع عمومی عادی با رأی مخفی از میان اعضای پیوسته انتخاب خواهند شد

ماده 19- وظایف بازرس به شرح زیر است

1-19- بررسی کلیه اسناد و مدارک مالی انجمن و تهیه گزارش برای ارائه به مجمع عمومی.

2-19- بررسی گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش از عملکرد انجمن و ارایه آن به مجمع عمومی.

3-19- گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.

4-19- دعوت از مجمع عمومی فوق‌العاده در موارد ضروری.

ماده 20- شرکت بازرس در جلسات هیأت مدیره بدون حق رأی، مجاز است و در هر زمان می‌تواند اسناد و دفاتر مالی انجمن را از هیأت مدیره، مطالبه و مورد بررسی قرار دهد.

ماده 21- در پایان هر سال مالی، ریاست هیأت مدیره، گزارش فعالیت‌های سالانه انجمن و ترازنامه آن واحد را حداقل 45 روز قبل از تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی سالانه، برای تأیید در اختیار بازرس قرار خواهد داد.

ماده 22- منابع مالی انجمن عبارتست از:

1-22- حق عضویت اعضا

2-22- از محل هدایا و کمک‌ها

فصل پنجم: موارد انحلال انجمن

ماده 23- در صورت درخواست هیأت مدیره یا بازرس و یا 3/1 اعضای پیوسته و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده به هر دلیل انجمن منحل میگردد.

ماده 24- مجمع عمومی فوق‌العاده که تصمیم به انحلال انجمن می‌گیرد، در همان جلسه نسبت به انتخاب هیأت تصفیه و تعیین مدت مأموریت آن اقدام خواهد کرد.

ماده 25- هیأت تصفیه در جلسات سالیانه مجمع عمومی فوق‌العاده انجمن، گزارش اقدامات خود را ارایه می‌نماید. ختم عملیات تصفیه باید به تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده برسد و در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار آگهی شود و مراتب به وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی اعلام گردد.

تبصره: باقیمانده دارایی‌های انجمن، پس از وضع دیون و مخارج پس از تصویب هیأت مدیره به یکی از مؤسسات آموزشی تحقیقاتی کشور اهدا خواهد شد.

فصل ششم: سایر مقررات

ماده 26- طرح‌ها، برنامه‌ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است، چنانچه به نحوی از انحاء با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ارتباط داشته باشد، پس از کسب موافقت وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی ذیربط، به مرحله اجرا درخواهد آمد.

ماده 27- این اساسنامه، مشتمل بر 6 فصل و 27 ماده و 16 تبصره در تاریخ 18/2/81 به تصویب مجمع عمومی مؤسس رسید.


آیین‌نامه تشکیل واحدهای استانی/ دانشگاهی انجمن و انتخاب نمایندگان واحدها

مقدمه:

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران، به منظور گسترش فعالیت‌ها و جلب مشارکت هر چه بیشتر اعضا، تشکیلات استانی/ دانشگاهی خود را تحت عنوان واحد استانی/ دانشگاهی انجمن به شرح زیر ایجاد می‌نماید.

هیأت مدیره انجمن، به منظور هدایت و مدیریت هر واحد، به پیشنهاد اعضای استانی/ دانشگاهی مربوط، یک نفر را به عنوان نماینده انجمن در آن استان/ دانشگاه، برای مدت دوسال انتخاب می‌کند. نماینده انجمن به عنوان مسئول واحد مربوط شناخته می‌شود.

الف) وظایف نماینده انجمن
 • 1- ایجاد ارتباط و هماهنگی با هیأت مدیره،
 • 2- پیگیری و اجرای مصوبات هیأت مدیره،
 • 3- هدایت، برنامه‌ریزی و اقدام جهت اجرای وظایف واحد (مندرج در بند ج).
ب) تشکیلات واحد

هر واحد، از کلیه اعضای پیوسته و وابسته انجمن در استان/ دانشگاه تشکیل می‌شود. ساختار سازمانی هر واحد از دو بخش تشکیل می‌شود:

1- کمیته اجرایی

حسب شرایط و تعداد اعضا، جهت پیشبرد اهداف و وظایف، بین 1 تا 5 نفر از اعضا به عنوان کمیته اجرایی انتخاب می‌شوند، تا به عنوان مسئول واحد، خزانه‌دار، مسئول دانشجویی، مسئول آموزش، و مسئول پژوهش، ایفای نقش کنند.

2- مجمع

مجمع استانی/ دانشگاهی، حداقل سالی یک بار به دعوت مسئول واحد تشکیل می‌شود. در مواقع ضروری، تشکیل جلسات فوق‌العاده مجمع بلامانع است. مجمع، مسئول تدوین و تصویب برنامه‌های واحد می‌باشد. مصوبات مجمع پس از تصویب هیأت مدیره، لازم‌الاجرا می‌باشند.

ج) شرح وظایف واحد
 • 1- عضویابی
 • 2- برنامه‌ریزی جهت جلب مشارکت هرچه بیشتر اعضا
 • 3- اجرای مصوبات هیأت مدیره
 • 4- برنامه‌ریزی و سیاستگذاری جهت ارتقای رشته در استان (دانشگاه)
 • 5- برنامه‌ریزی و هماهنگی جهت تعامل مفید و مؤثر با متخصصین و اعضای سایر رشته‌ها در منطقه
 • 6- جذب و هدایت کمک‌های مردمی
 • 7- برنامه‌ریزی و اقدام جهت آموزش جامعه
 • 8- برنامه‌ریزی و تلاش جهت برقراری ارتباط با مراکز علمی بین‌المللی
 • 9- برگزاری همایش‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی
 • 10- تهیه و ارایه پیشنهادات به هیأت مدیره
 • 11- برنامه‌ریزی و تلاش در راستای کارآفرینی برای دانش‌آموختگان رشته
 • 12- تعامل و هماهنگی با نهادهای دولتی و غیردولتی مربوط در استان
 • 13- پیگیری حقوق صنفی
 • 14- برگزاری ماهیانه جلسات واحد (حداقل ماهی یک بار) و ارسال صورتجلسات برای هیأت مدیره
 • 15- ارایه گزارش سالانه به هیأت مدیره

این آیین نامه در یک مقدمه، 3 بخش و 20 بند در جلسه مورخ 14/9/1387 هیأت مدیره به تصویب رسید.