کمیته منابع مالی

از لحاظ تعریف شاید بتوان خزانه‌داری را فعالیتی دانست که در آن منابع مالی یک سازمان مدیریت می‌شود. خزانه دار انجمن ایمونولوژی در اولین جلسه انجمن پس از انتخابات، از بین اعضای هیات مدیر انجمن انتخاب می شود و دارای وظایفی مختلفی می باشد.

شرح وظایف خزانه دار 

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران
  • 1- امضای کلیه چک ها و اسناد و اوراق تعهد آور و ممهور نمودن آن به مهر انجمن.
  • 2- اداره امور مالی انجمن ، تهیه و تنظیم دفاتر واسناد و صورتجلسات مالی و رسیدگی و حفظ حسابهای انجمن.
  • 3- رسیدگی به صحت اسناد و مدارک تنظیم شده در مورد کلیه دریافتها و پرداختها و تایید و امضای صورتحساب های مربوط .
  • 4- نظارت برخرید، فروش، اجاره و هر نوع عمل مالی ومسئولیت درحفظ اموال منقول، غیر منقول، وجوه، اسناد، مدارک مالی وصحت معاملات انجمن صنفی .
  • 6- ثبت کلیه دریافتی ها وهزینه های انجمن صنفی در دفاتر رسمی انجمن صنفی.
  • 7- تهیه ترازنامه مالی انجمن و پیش بینی بودجه و هزینه های یک ساله انجمن صنفی و تسلیم آن به هیأت مدیره جهت ارایه به مجمع عمومی.
  • 8- وصول کلیه درآمدها و مطالبات انجمن از طریق حق ثبت نام عضویت اعضاء و ثبت نام در همایش ها و کارگاه های آموزشی، فروش کتاب، هدایا و کمک های مالی و غیره
  • 9- بررسی و تایید قرارداد، تفاهم نامه های تعهدآور مالی برای انجمن.

 کمیته مالی

 انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

img
 دکتر بهزاد برادران
مسئول کمیته مالی

 انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران

اعضای کمیته همواره از نظرات ارزشمند شما در جهت تقویت و توسعه اهداف این کمیته، استقبال خواهند نمود.

نحوه تماس با مسوول کمیته:


  • 09144030526

  • baradaranbtbzmed.ac.ir