چالش های درمان با سلول های بنیادی ۴ تیر ۱۳۹۸

چالش های درمان با سلول های بنیادی

مطالعات کلینیکی و آزمایشگاهی فراوانی استفاده درمانی از سلول های بنیادی برای درمان مشکلات دژنراتیو خودایمن و ژنتیکی را تایید کرده اند با این وجود مطالعات فراوانی مشکلات درمان با این سلول را از نظر سلامتی و اخلاقی مورد چالش قرار داده اند.