ضرورت تولید واکسن کرونا ۱ فروردین ۱۳۹۹

ضرورت تولید واکسن کرونا

ویروس کرونا، می تواند حتی زمانی که فرد آلوده هیچ علامت بالینی ندارد از فردی به فرد دیگر منتقل شود و گاهی تا چندین روز و حتی چندین هفته در افراد مبتلا شناسایی نشود