همایش انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران و اولین نشست کمیته جوانان و اشتغال

.......................................

زمان: ۲۰ آبانماه ۱۳۹۵، ساعت:۱۲ـ۹
مکان:دانشگاه علوم پزشکی تهران
تالار ابن سینا

 .................................................................

مکان:دانشگاه علوم پزشکی تهران، تالار ابن سینا