دوازدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین از تمامی اساتید فرهیخته، دانشمندان و دانشجویان مقاطع و حوزه های مختلف علوم آزمایشگاهی پزشکی دعوت می نماید، مقالات حاوی دستاوردها و مطالب اصیل و بدیع خود را برای کنگره ارسال فرمایید.

تاریخ برگزاری: ۲۱ تا ۲۳ آذر ماه ۹۸

مهلت ارسال خلاصه مقالات: ۳۰ مهر ۹۸

محورهای کنگره:
مقالات در تمامی محورهای آزمایشگاه، از جمله:

 •      ایمنی شناسی پزشکی
 •     بیوشیمی بالینی
 •     میکروب شناسی پزشکی
 •     هماتولوژی
 •     قارچ شناسی پزشکی
 •     انگل شناسی پزشکی
 •     باکتری شناسی پزشکی
 •     ویروس شناسی
 •     ژنتیک‌پزشکی
 •     فیزیولوژی و‌فارماکولوژی
 •     سم شناسی
 •     فیزیک‌پزشکی
 •     و ...