بیانیه شماره دو در خصوص واکسن کووید ۱۹ ۲۵ دی ۱۳۹۹

بیانیه انجمن ایمونولوژی در مورد واکسن کرونابیانیه شماره دو در خصوص واکسن کووید ۱۹

انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران ضمن آرزوی موفقیت برای مطالعات کارآزمایی بالینی واکسن های تولید داخل و پیرو بیانیه شماره ۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۹ در خصوص واکسن کووید ۱۹، برخی از ملاحظات جامعه ایمونولوژی کشور را به شرح زیر اعلام می دارد.