لینک مشاهده نتایج و لیست نامزد ها 

تعداد اعضای انجمن: ۱۹۲
تعداد آرای اخذ شده: ۱۳۴
درصد آرای اخذ شده: ۶۹,۷۹ %

نتایج نامزدهای هیئت مدیره انجمن

گروه کد نامزد نام و نام خانوادگی تعداد آرا درصد آرا از بین شرکت کنندگان درصد آرا از بین کل اعضا
ایمونولوژی ۱۲۱۴۱ محمد وجگانی ۹۴ ۷۰,۱۵ ۴۸,۹۶
ایمونولوژی ۱۲۱۳۷ نصراله عرفانی ۷۶ ۵۶,۷۲ ۳۹,۵۸
ایمونولوژی ۱۲۱۴۰ مهرناز مصداقی ۶۱ ۴۵,۵۲ ۳۱,۷۷
ایمونولوژی ۱۲۱۴۲ سید محمود مسیحا هاشمی ۵۹ ۴۴,۰۳ ۳۰,۷۳
ایمونولوژی ۱۲۱۳۸ محمد فریدونی ۵۷ ۴۲,۵۴ ۲۹,۶۹
ایمونولوژی ۱۲۱۴۷ محمود محمودی ۵۶ ۴۱,۷۹ ۲۹,۱۷
ایمونولوژی ۱۲۱۳۹ توحید کاظمی ۵۱ ۳۸,۰۶ ۲۶,۵۶
ایمونولوژی ۱۲۱۳۶ سارا صعودی ۴۷ ۳۵,۰۷ ۲۴,۴۸
ایمونولوژی ۱۲۱۴۳ فرشید یگانه ۳۵ ۲۶,۱۲ ۱۸,۲۳
ایمونولوژی ۱۲۱۴۶ ناصر اقدمی ۳۵ ۲۶,۱۲ ۱۸,۲۳

نتایج نامزدهای بازرس انجمن

گروه کد نامزد نام و نام خانوادگی تعداد آرا درصد آرا از بین شرکت کنندگان درصد آرا از بین کل اعضا
ایمونولوژی ۱۲۱۴۵ مریم نوری زاده ۷۴ ۵۵,۲۲ ۳۸,۵۴
ایمونولوژی ۱۲۱۴۴ مجید خوش میرصفا ۳۸ ۲۸,۳۶ ۱۹,۷۹