برای مشاهده گزارش اهم  اقدامات و فعالیت های انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰  کلیک کنید