سمینار فصلی انجمن ایمونولوژی و آلرژی ایران در تاریخ 30 ابان 1402 به میزبانی پژوهشگاه رویان برگزار گردید. این برنامه با خیرمقدم توسط جناب آقای دکتر اقدمی آغاز شد. سپس آقای دکتر شاهوردی ریاست محترم رویان سخنرانی کردند و در ادامهگزارشی از فعالیت های انجمن توسط سرکار خانم دکتر مصداقی ارائه گردید.

دو سخنرانی علمی توسط سرکار خانمها دکتر ابراهیمی و دکتر رهبری زاده، با موضوع اشتراک تجربیات ایشان در زمینه ایمونوتراپی سرطان انجام گردید.
سپس بازدید دانشجویان از پژوهشگاه رویان انجام شد. در ادامه نشست دانشجویی با اعضای هیات مدیره انجمن برگزار گردید. نمایندگان دانشجویان ارشد و دکترا از دانشگاههای تهران، ایران، شهید بهشتی و تربیت مدرس پیشنهادات و مشکلات خود را مطرح نمودند. در انتهای نشست دانشجویی جمع بندی صحبتها توسط جناب آقای دکتر وجگانی انجام شد. جلسه با اهدای لوح تقدیر به دانشجویانی که در طی سال گذشته در فعالیتهای انجمن مشارکت نموده بودند و گرفتن عکس یادگاری به پایان رسید. در این همایش حدود 200 نفر از دانشجویان، محققین و اشاتید شرکت نمودند.